Böblingen Alevi Bektasi Kültür Merkezi

Tüzük (Türkce)


MADDE 1. MERKEZ’İN İSMİ VE YERİ:a) Merkez’in ismi “Böblingen ve Çevresi Alevi Bektaşi Kültür Merkezi” olup yeri Böblingen şehridir. Merkez Böblingen Sulh Hukuk Mahkeme’sinde dernekler siciline kayıtlı olup, sonuna “Tescilidir” ekini alır (e.V.).b) Merkez’in kısa adı “BABKM” dir.c) Merkez Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Stolbergerstr. 317, 50933 Köln, üyesidir.d) Merkez’in hesap yılı, içinde bulunulan takvim yılıdır.e) Merkez’in çalışma alanı Böblingen ve çevresidir.

MADDE 2. MERKEZ’İN AMAÇ VE İLKELERİ:Alevilik bir İnanç ve değer sistemidir ve Türkiye İslamının (Anadolunun) seçkin bir şeklidir, belirgin özellikleri, inancın kişisel yorumlanması ve dünyaya hümanist bakışıdır.a) BABKM'nin amacı Alevi-Bektaşi inancını, sanat ve kültürünü, eğitim ve terbiye kurallarını korumaktır.b) ABKM, çalışmalarını yürütürken Federal Almanya anayasa’sında belirtilen maddelere bağlı kalır.c) BABKM, hukukun evrensel ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır ve bu ilkeleri her koşul altında savunur ve yaşama geçirmek için çalışır.d) BABKM, çalışmalarında dünya görüşü, din, dil, cinsiyet, inanç, ulusal, ve etnik köken farkı gözetmez.e) BABKM, Almanya’da yaşayan Alevi kitlesini kültürel benliklerini, inanç ve felsefi değerlerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışma yapar.f) BABKM, Alevilerin kendi öz kültürlerini koruyarak, yaşadıkları ülke halklarıyla kaynaşmayı sağlamak için çalışmalar yapar.g) BABKM, Alevi gençlerinin Alevi-Bektaşi inancı, kültürü ve öğretisi doğrultusunda laik, demokratik ve çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri için çaba harcar. Okularda Alevi inancı, kültürü ve öğretisine yer verilmesi için çalışmalar yapar.

h) BABKM, Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün yaşaması, kalıcı olması ve evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması için bilimsel araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır, akademi, kurum, kurul ve komisyonlar kurar.Bu amaçları özelikle şu çalışmalarla gerçekleştirir:i) BABKM, Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve öğretisini yaymak için, Cemevleri, kütüphaneler açar, geceler konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler v.b. etkinlikler düzenler, basın-yayın çalışmaları yapar. Öğrenciler için ders verilir, Halk oyunları çalışmaları, Saz kursu çalışmaları, semah çalışmaları ve bilgisayar kursları verilir.j) BABKM, Alevi-Bektaşilik hakkında kitaplardan ve din adamlarıyla konuşarak araştırmalar yapar. Merkez Alevi-Bektaşı inanç ve kültürünün yaşaması, kalıcı olması ve evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması için Cem törenleri düzenler ve din dersleri verir. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadele doğrultusunda değişik kültür ve dinler hakkında bilgilendirik) BABKM, ilerici ve demokratik bir Sosyal ve Kültür kurumudur. Hiç bir Siyasi kuruluşun legal veya illegal yan örgütü durumuna düşürülemez.l) BABKM, yaşadığımız ve geldiğimiz ülkedeki demokratik sivil toplum örgütleriyle, ilkelerinden taviz vermeden, birlikte dayanışma ve çalışmalar yapar.m)Üyelerin cenazeleri olduğu zaman karşılaştıkları işlemlerde yardımcı olur.

MADDE 3. ÜYELİK:a) Aşağıdaki koşulları yerine getiren, ırkcı ve faşist düşünceye sahip olmayan her kişi, BABKM üyesi olabilir:-    Almanya’da oturuyor olmak,

-   18 Yaşını doldurmuş olmak,

-    Merkez’in tüzüğünü kabul etmek,

-    Merkez’in amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmayı ve birlikte çalışmayı

kabullenmek.

-    Merkez’e aileli üye olunabilir.

- 18 Yaşını doldurmamış olanlar BABKM’de fahri olarak çalışırlar, seçme ve seçilme

hakları yoktur.b) Üyeliğe yazılı olarak başvuruda bulunulur. Üyelik formu Yönetim kurulu tarafından incelenip üyeliğe alınıp alınmayacağına Yönetim Kurulu karar verir. Başvurusu kabul edilmeyen kişilere red sebebini sözlü olarak bildirmek zorundadır. Üyeliği kabul edilenlerin üyeliği, Yönetim Kurulunun kararından sonra başlar. Üyeliğe başvuru dilekcesine en geç üç ay içerişinde, yazılı olarak cevap verilir.c) Üyeliği kabul edilen her üye, Merkez’in tüzüğünü, Merkez’in bağlı olduğu üst kuruluşların tüzüklerini ve programını bütünüyle kabullenmiş sayılır.d) Tüm üyelerin, Merkez’in düzenlediği her türlü toplantıya katılıp. Genel Kurulda seçme ve seçilme hakları vardır.

e) Her üye Merkez’in onur ve haysiyetini korumak, savunmak, Merkez’in amaç ve ilkelerine sahip çıkıp onları hayata geçirmek ve yürütülen çalışmaları desteklemekle mükellefdir.MADDE 3-1. KAMU YARARLIĞI:

 

a) BABKM, yalnız ve doğrudan, vergi muafiyetli yönetmenliğine (steuerbegünstigte Zwecke) (§ 52 AO) uygun olarak hayırsever ve inançsal alanlarda kamu yararına amaçlar güder.

 

b) BABKM, çalışmalarını karşılıksız yürütür. Salt kendi ekonomik çıkarlarını ön plana alan amaçlar gütmez.

 

c) BABKM, çıkar gözetmeden çalışır. İlk aşamada kendi ekonomik faydasını düşünmez. Merkez’in araç gereç ve parası yanlızca tüzük ilkeleri çerçevesinde kulanılır. Merkez’in üyeleri, Merkez’in araç, gereç ve parası üzerinde hak iddasında bulunamazlar. Hiç bir şahısa, Merkezin amaçlarına uymayan veya aşırı yüksek ödemelerle menfaat sağlanamaz.MADDE4. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:a) Üyenin ölümü halinde,

b) Üyenin yazılı istifası halinde,

c) İhraç kararıyla, çıkarılması halinde,1. Eğer üye, tüm uyarılara rağmen 3 ay ve daha fazla süre üyelik aydatını ödememiş ise,2. Eğer üye, BABKM’nin tüzüğüne veya Merkez’in bağlı olduğu üst kuruluşun tüzüğüne aykırı tutum içerisine girdiyse,3. Eğer üye, Merkez’in ve Merkez’in bağlı olduğu üst kuruluşun ilkelerine ters konuşmave davranışlar içerisine girdiyse, Yönetim Kurulu tarafindan uyarılır davranışını degiştirmediği taktirde üyeliğine son verilir.4. İhraç edilen üye, Merkez’in üzerindeki tüm haklarını ihraç kararı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yitirir. İhraç kararı verilen üyenin üzerinde bulunan Merkez’in demirbaşları ve üyelik kartı gibi belgeler hiç bir sebepten dolayı üye tarafindan alıkonulamaz.5. Üyenin itirazından sonra ihraç kararı değişmenıiş ise, üyenin ilk Genel Kurulda ihraça itiraz hakkı vardır. Genel kurulun ihraçla ilgili alacağı karar bağlayıcıdır. Herhangi birnedenle üyeliği kabul edilmeyen kişinin Genel Kurulda konuyu gündeme getirme hakkı vardır.6. Bütün ihraçlar Diziplin Kurulu kararıyla yapılır.

MADDE 5. ÜYE AİDATLARI:a) Üyelerden aidat alınır, aidat miktarını Genel Kurul belirler.

b) Üye aidatları banka havalesi ile gönderilir.

c) Üye aidatları üyenin banka hesabından Merkez tarafından çekilir.MADDE 6. MERKEZ’İN YAPISI:a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Onur Kurulu

e) Kadınlar Kolu

f) Gençlik Kolu

g) Dedeler KurumuMADDE 7. GENEL KURUL:a) Genel Kurul, BABKM’nin en üst organıdır.b) Olağan Genel Kurul yılda bir kez ve her takvim yılının ilk üç ay içinde toplanır.c) Genel Kurul yeri, zamanı ve gündemi, en geç iki hafta önceden üyelere, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.d) Genel kurula yanlızca BABKM’nin üyeleri ve yönetim kurulu tarafından davet edilenler katılabilir.e) Üyelerin saf çoğunluğun (% 50+1) bulunması durumunda, Genel Kurul karar alma yetkisine sahiptir. Aksi durumda yönetim kurulu iki hafta içerisinde, aynı gündemli ikinci bir çağrı yapar. Bu durumda Genel kurula katılan üye sayısına bakılmadan karar alınabilir.f) Seçme ve seçilme hakkı yalnız üyelere aittir. BABKM’in yönetim, Denetim ve Onur Kurulunda görev alanlar, BABKM’nin başka organında görev alamazlar.g) Genel Kurul, 15. ve 16. Tüzük maddeleri dışında kalan kararları, verilen geçerli oyların salt çoğunluğuyla alır. Her Üyenin bir oy hakkı vardır ve yalnız kendisi kullanabilir. Vekaletle kimse kimsenin adına oy kullanamaz.h) Genel Kurul, herhangi bir Yönetim kurulu üyesince açılır. Açık oylama ile, genel kurul süresi için, bir başkan ve iki yazman’dan (sekreter) oluşan bir divan heyeti seçilir. Eğer divan heyetine üç’ten fazla aday çıkarsa, açık oyla oylama yapılır. Divan heyeti kendi aralarında bir başkan seçer. Divan heyetine ancak üyelerden, veya bağlı olduğumuz çatı örgüte bağlı kurum ve kuruluşlardan üye olan, veya görevli olan kişiler seçilebilir. Yazmanlar Genel Kurulun aldığı kararların protokolünü tutarlar. Protokol divan başkanı tarafından imzalanır ve Merkez yönetimine seçilen yeni yönetim kuruluna verilir. Divan heyetinin seçme ve seçilme hakkları vardır. Divana seçilen bir veya birden fazla kişinin Merkez’in herhangi bir organına seçilmek için aday olması halinde açık oylamayla yeni bir seçim divanı seçilir.i) Yönetim Kurulu seçimleri, gizli oylama ve açık sayımla yapılır. Diğer bütün organlar açık oylama ile seçilirler. Üyelerden birisi oylamaların gizli yapılmasını isterse, oylamalar gizli oy sistemi ile yapılır.j) Merkez’in bütün organları, yanlız yeni seçimlere kadar görevde kalabilir.k) Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olmak için, Merkez’e en az üç ay önce üye olması gerekiyor.

l) Genel Kurulun Görevleri:- Senelik çalışma raporlarının okunması,
     - Merkez organların aklanması,
     - Merkez organlarını seçmek,

- Aidat ve ödenek tespitinde bulunmak,

- Merkez’den ihraçlar, tüzük değişikleri, Merkez’in feshi gibi bütün

bağlayıcı kararları almak.

- Birdahaki Genel Kurula kadar Merkez organlarının çalışmalarını ve görevlerini

belirlemek.

MADDE 8. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:Yönetim kurulu gerekli gördüğünde (yönetimin tıkanması halinde) olağanüstü genel kurulu toplayabilir, yada üyelerin üçte birlik ( 3/1 ) çoğunluğunun amaç ve nedenlerini bildirerek, birlikte yönetim kurulundan olağanüstü genel kurulun toplanmasını istediği durumlarda, yönetim kurulu 6 hafta içerisinde olağanüstü genel kurulu toplamakla yükümlüdür. Olağanüstü genel kurulu için tüzüğün 7’ci maddesinin şıkları geçerlidir.MADDE 9. YÖNETİM KURULU:a) Yönetim kurulu, Merkez’in genel kurulundan sonra en yetkili organdır.b) Yönetim kurulu 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.c) Görevi, Merkez’in amaçlarını ve Genel Kurulun aldığı kararları yaşama geçirmektir.d) Başkan doğrudan Genel Kurul tarafindan seçilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri

topluca seçilirler Başkan Genel kurulundan sonra yapılacak ilk toplantıda, yönetim

kurulu ile birlikte görev bölümü yapar. • Başkan

 • Başkan yardımcısı

 • Sekreter

 • Sekreter yardımcısı

 • Sayman

 • Sayman yardımcısı

 • 1 Asıl Üye

 • 2 Yedek Üyee) Yönetim kurulu, kararlarını salt çoğunlukla alır. Kararlar karar defterine sekreter tarafından yazılıp, yönetim üyeleri tarafından imzalanır. Oylamada eşit sonuç çıkarsa, başkanın kullandığı oy çift sayılır.f) Yönetim kurulu görevi bitince, Merkez’in yönetimine yeni seçilmiş bulunan yönetim    kuruluna görevlerini bir hafta içerisinde devretmekle yükümlüdür.g) Bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin ayrılmasıyla boşalan yerler, yedek üyelerce doldurulur. Boşalan yerlerin doldurulmasında sıralama, yedek üyelerin seçimlerde aldığı oy sayısına göre belirlenir.h) Yönetim kurulu, Merkez’in çalışmalarını kolaylaştırmak için çalışma gurupları yada komiteler kurabilir.i) Federal Almanya BGB’sinin 26. Maddesi gereği, Yürütme kurulu üyesi, Merkez’in Başkanı, Merkez’in Başkan yardımcısı, Merkez’in Sekreteri ve Saymandır.j) BABKM’nin Başkanı, Merkez’i mahkeme veya mahkeme dışında temsil etmeye yetkilidir. Aksi hallerde BGB’nin 26. Maddesi geçerlidir.k) Başkan bulunmadığı zaman veya istifası halinde Merkez’in bütün işleri için Genel kurula kadar 2.Başkan yetkilidir.l) Sekreter Merkez’in yazışmalarını yürütür, karar defterini tutar ve Merkez’in evraklarını düzenler. Diğer yönetim kurulu üyelerinin ortak kararıyla, Merkez’in yazışmalarını üst organlar ve resmi daireler düzeyinde yürütebilir, çağrıları ve duyuruları yönetim kurulu bilgisi dahilinde yazıp gönderebilir. Merkez’in sözcüsü görevini üstlenir.m)Sayman, Merkez’in mali işlerini yürütür gelir-gider defterini tutar. Tüm harcamalar makbuzlu olarak belgelenmek zorundadır. Kasa denilen ufak ödenti bonları geçersizdir. Makbuz alınmaması hallerinde yönetim kurulu protokol yoluyla makbuz yazabilir.n) Merkez toplantı, kongre ve benzeri seminerlerde, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği delege veya kurul tarafından temsil edilebilir.

MADDE 10. MALİ DURUM:a) BABKM’nin parası Merkezin kasasında ve Merkezin banka hesabında korunur. Merkez’in çekleri Başkan veya Başkan yardımcısı ile Sayman tarafından imzalanarak, Merkez’in kaşesini taşımak zorundadır.b) Sayman, kasadaki paranın 500.- (beşyüz) EURO’yu aşan kısmını, Merkez’in banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.c) BABKM’nin banka hesabından başkan ve sayman 500.-EURO’dan fazla çekme ve harcama yetkisine sahip değildirler. Bu meblağdan yüksek harcamalar, ancak yönetim kurulunun kararıyla olabilir.d) Tüm gelir ve giderler yazılı olarak yazılmak zorundadır.e) Merkez’in gelirleri aidat, bağış ve diğer etkinliklerden oluşur.

MADDE 11. DENETLEME KURULU:a) Denetleme kurulu beş kişiden oluşur. Genel kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.b) En az, üç ayda bir olmak kaydıyla toplanarak, karar defterini, gelir-gider tutanaklarını ve üye listelerini kontrol eder. Üyelere açık bir toplantıda bilgi verir. Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu denetleme yapabilir.c) Denetleme işlemlerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.d) Denetleme kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir. Karar alma ve oylama yetkisine sahip değildir.

MADDE 12.ONUR KURULU:a) Onur kurulu beş kişiden oluşur. Genel Kurul tarafından seçilir, seçimden sonra ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar.b) Yönetim kurulunun havale edeceği disiplinle ilgili başvuruları görüşür ve en geç bir ay içerisinde karara bağlar. Kararların sonuçlarını yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.c) Merkez’in amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır. Onur kurulu şu cezaları verebilir:- Uyarı,

- Geçici uzaklaştırma kararı,

- Üyelikten çıkartma kararı,(Yönetim Kurulu ile beraber müzakere eder).d) Onur kurulu, Merkez organlarının ve üyelerinin, tüzüğün amaç ve ilkelerine uymalarını takip eder ve Merkez’e zararlı görünen veya Merkez’in amaçlarına yönelik yıkıcı faaliyetlerde bulunanları Merkez üyeliğinden ihraç edilmesini öneri olarak yönetim kuruluna sunup kişinin Üyeliğinin son verilmesini isteyebilir.

MADDE 13. KADINLAR KOLU:a) Kadınlar kolu kendi tüzüğü doğrultusunda faaliyet gösterir.b) Kadınlar kolu, senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.c) Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmalar yapar.

MADDE 14. GENÇLİK KOLU:a) Gençlik kolu kendi tüzüğü doğrultusuna göre faaliyet gösterir.b) Gençlik kolu senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.c) Gençlik kolu Yönetim Kurulu ile birlikte çalışmalar yaparMADDE 14-1 DEDELER KURUMU:

 

 1. Dedeler Kurumu inanç içerikli konularla ilgilenir ve üyelerin dini himayesi görevinde bulunur.

 

 1. En az iki yıllık süreden beri Merkezin üyesi olan, Dede Dedeler Kurumu’na üye seçilebilir.

 

 • Alevi inancında sadece Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ve damadı Hz. Ali’nin soyundan gelen canlar Dede/Seyit olabilirler.

  1. Yönetim Kuruluna veya Merkezin başka organlarına inanç içerikli konular sunulmuşsa, karardan önce Dedeler Kurumu’na yazılı olarak sunulur. Dedeler Kurumu bu konuyla ilgili kararını ve karar sonucunu kendilerine sunulduğu günden itibaren iki hafta içerisinde Yönetim Kuruluna veya teklifi getiren organa, bir teklif veya tafsiye niteliğinde yazılı olarak bildirir. Bu ilgili bölüm teklifini veya tavsiyeyi, oy hakkı olan herkesin oyuna, karardan önce direkt sunar.

 

 •  
  1. Dedeler Kurumu, iki haftalık görüşme süresine riayet etmezse, o halde Yönetim Kurulu veya inanç içerikli konuyu, Dedeler Kurumuna sunan ilgili organ, Dedeler Kurumunun görüşme sonuçlarını göz önünde bulundurmadan kararını verir. Ancak Yönetim Kurulu veya Merkezin diğer bir organı, inanç içerikli konu hakkında önceden Dedeler Kurumuna danışmadan karar vermişse, bu durumda karara Dedeler Kurumu itiraz edebilir. Dedeler Kurumu 14. madde 3. fıkra gereğince konu üzerinde yeniden görüşmeyi talep etme hakkına sahiptir.

 

 MADDE 15. TÜZÜK DEĞİSİKLİĞİ:a) Tüzük değişikliği yönetim kurulu veya üyelerin yazılı önerisi ile Genel kurul gündemine alınır.b) Tüzük yalnızca bu amaçla bir gündemle çağrılan genel kurula katılan üyelerin ¾ çoğunluğunun kararıyla değiştirilebilir.c) Üyelerin saf çoğunluğun (% 50+1) bulunması durumunda, Tüzük Kurultayı (Genel Kurul) karar almayetkisine sahiptir. Aksi durumda yönetim kurulu iki hafta içerisinde, aynı gündemli ikinci bir çağrı yapar. Bu durumda Genel kurula katılan üye sayısına bakılmadan karar alınabilir.

 MADDE 16. MERKEZ’İN FESHİ:a) Merkez, yanlızca bu amaçla bir gündemle çağrılan genel kurula katılan üyelerin ¾  çoğunluğunun kararıyla fesh edilebilir.b) Merkez’in fehs edilmesi veya vergi muafiyeti gerekcelerinin kaldırılması durumlarında Merkezin tüm mal varlığı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu‘na (Stolbergerstr. 317, 50933 Köln) kalır ve bunlar tarafından sadece vergi muafiyeti gerekceleri doğrultusunda kullanılır.

MADDE 17. TÜZÜK TESCİLİ:a) Bu Tüzük mahkemelerde tescil ettirilecektir. Kayıttan sonra e.V. tescillidir ve (Gemeinnützig) kamu yararına çalışır ibaresi kullanılacaktır. Tescil işlemi için Böblingen Mahkemesi (Amtsgericht) yetkilidir.

MADDE 18. SONUC HÜKÜMLERİ:a) Bu tüzükte bulunmayan konular için Federal Almanya Cumhuriyeti Medeni Kanunu’nun (BGB) ilgili hükümleri geçerlidir.b) Bu tüzük Böblingen Sulh Mahkemesi dernekler siciline kayıtlı olan VR-No 1141’li tüzüğün yerine geçer.c) Yeni formu ile dernekler masası tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.d) Bu tüzük maddelerinde yapılan değişikler 23.01.2011 tarihinde yapılan Genel kurulda oy birliği ile karara bağlanmıştır.